Jiangsu pure steam generator function

Jiangsu pure steam generator function